niedziela, 24 stycznia 2021

Kogo szukasz?

Zapraszam do modlitwy psalmem 63.Dać życie

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Ciekawą uwagę do dzisiejszej Ewangelii znalazłem wśród biblijnych komentarzy. Rybacy, by zapewnić sobie byt, by zabezpieczyć życie, zadawali śmierć. Chroniąc życie, wprowadzali śmierć. Pan Jezus, powołując ich do bliskości ze sobą, wprowadza w ich życie nowy ład, nową perspektywę. Będąc z Jezusem nauczą się, że teraz to oni oddadzą swoje życie, by innych wyzwolić ze śmierci, a oni sami tracąc życie, zachowają je na wieki. I dotyczy to nie tylko Apostołów, ale nas wszystkich. Każde Boże powołanie jest zaproszeniem i wezwaniem do nawrócenia, które jest wejściem w nową przestrzeń, przyniesioną przez Jezusa Chrystusa '+' ks. Adam.

sobota, 23 stycznia 2021

Drogą szaleństwa

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. 

Kiedy słyszysz, że jesteś religijnym fanatykiem lub dewotem, to co cię boli: fakt, że ktoś nie idzie drogą Pana, że nie poznał prawdy, czy to że została urażona twoja miłość własna, twoja pycha? Pytanie trudne, ale konieczne. Jeśli szukasz Bożej chwały, to zapomnisz o sobie. Idziesz drogą Jezusa. Jeżeli mówili o Nim, i to także Jego bracia, że odszedł od zmysłów, albo że działa mocą Belzebuba, to nie oczekuj, że wszyscy, nawet twoi bliscy, nagle zgodzą się akurat z tobą. Jeśli decydujesz się na drogę Jezusa, to przyjmij ją taką, jaką ona jest, a nie wyobrażenie o niej '+' ks. Adam

piątek, 22 stycznia 2021

Których chciał

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.
Istotą naszego chrześcijańskiego powołania, a jeszcze bardziej powołania kapłanów, jest bycie z Jezusem. Pan wybrał swoich uczniów, aby z Nim byli, aby Mu towarzyszyli. Nie do końca potrafimy to zrozumieć. Świat mówi, że trzeba działać, że trzeba coś robić. A Pan wybiera nas, byśmy z Nim po prostu byli. Nasze działanie, samo w sobie, nie przyniesie owocu. Jeśli możemy coś zrobić, to tylko dlatego, że Pan nas wybrał, abyśmy z Nim byli. I co ważne, Pan wybiera tych, których sam chce. Pomyśl o sobie. Pan cię chce mieć blisko. To niesamowite. On, Stwórca, potężny Bóg i Zbawiciel, a myśli o tobie '+' ks. Adam

czwartek, 21 stycznia 2021

Tylko Bóg

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: "Ty jesteś Syn Boży". Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.
Wiara to nie cuda, ale doświadczenie Godziny Jezusa. Cuda mogą pomóc w wierze, ale same w sobie nas nie zbawią. Bez odniesienie do Jezusa, bez osobistej relacji z Nim, będziemy wciąż gonić za efektem 'wow' i odpadniemy przy pierwszej lepszej przeszkodzie, rozczarowani i zgorzkniali. Uwierz, że nie cuda są ci potrzebne. Potrzebujesz Boga '+' ks. Adam
Free Contact Form